رمضان عبدالله:

ایران همواره در مسیری صحیح گام برداشته است/ استعمارگران به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی هستند