در تقابل با روسیه/

چهار کشور اروپایی خواستار واردات گاز از آمریکا شدند