جریمه زندان برای 3 فرانسوی به سبب تلاش برای پیوستن به گروههای تروریستی در سوریه