جبران باسیل:

کلمه "مقاومت" از حیات سیاسی و اجتماعی لبنان تفکیک ناپذیر است