پارلمان کریمه به الحاق این منطقه به روسیه رای داد

اوکراین,روسیه,اروپا

همشهری آنلاین: پارلمان منطقه خودمختار کریمه در اوکراین به اتفاق آرا به الحاق این منطقه به خاک روسیه رأی داد. خبرگزاری ریا نووستی از سیمفروپول گزارش داد پنجشنبه ۱۵ اسفند پارلمان کریمه تصمیم گرفت این جمهوری خود مختار وارد ترکیب روسیه شود.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
پارلمان منطقه خودمختار کریمه در اوکراین به اتفاق آرا به الحاق این منطقه به خاک روسیه رأی داد. خبرگزاری ریا نووستی از سیمفروپول گزارش داد پنجشنبه ۱۵ اسفند پارلمان کریمه تصمیم گرفت این جمهوری خود مختار وارد ترکیب روسیه شود.

در متن تصمیم صادره که سرگی شواینیکوف نماینده شورای عالی کریمه به خبرگزاری ریا نووستی واگذار کرده، گفته می‌شود:(کریمه) با حقوق عضو فدراسیون روسیه وارد ترکیب فدراسیون روسیه شود.

همچنین پارلمان کریمه قراری صادر کرد که در آن گفته می‌شود: شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه از رییس جمهور فدراسیون روسیه و مجمع فدرال (پارلمان) فدراسیون روسیه درخواست کرده تشریفات ورود (کریمه) به ترکیب فدراسیون روسیه با حقوق عضو فدراسیون روسیه آغاز شود.