استاد دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با مهر:

جنگ قدرت بر سر جانشینی ملک عبدالله/ سیاست های بندر بن سلطان مشکلات زیادی ایجاد کرد