استاد آمریکایی در گفتگو با مهر:

هنوز نگاه محدود ملی بر مشکلات جهانی حاکم است/ امنیت به روایت آمریکایی