والرشتاین:

نسبت به مذاکرات ایران و آمریکا در ابتدا امیدوار نبودم/ هدف تحلیلگران عملگرا موضوع برد-برد نیست