با تصویب دولت؛

وظایف بخش کشاورزی متمرکز شد

دولت

با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه ریزی و ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی موظف شد برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی قانون تمرکز وظایف و اختیارات این وزارتخانه را اجرا کند.

به گزارش ایلنا، با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه ریزی و ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب ۱۳۹۱- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایفی از جمله تدوین راهبرد‌ها، سایت‌ها، دستور العمل‌ها و ضوابط مربوط به تجرات محصولات و کالا‌ها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه، بررسی وانجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالا‌ها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالا‌ها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه‌ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی خواهد بود.

همچنین دولت وظایف دیگری از جمله صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آن‌ها، برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع کالا‌ها و محصولات، ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی صنایع تبدیلی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

حمایت از تولید و ساماندهی تجارت و قیمت گذاری

بر اساس مصوبه دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت وتنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیر دولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.

همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است برنامه ریزی بلندمدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه‌های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

ایجاد تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی

بر این اساس، به منظور ترغیب بخش غیر دولتی، وزارت جهادکشاورزی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، تسهیلات بانکی مورد نیاز اعم از یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای و وجوه اداره شده را پیش بینی و برای لحاظ در لوایح بودجه سنواتی در زمان تنظیم لوایح به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کند.

تفویض وظایف صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات زراعی و باغی به وزارت جهاد کشاورزی

بر این اساس، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تبصره‌های (۱) و (۳) آن ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آیین نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیئت وزیران ارایه کند.

همچنین، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برای برنامه ریزی و حمایت سامانه‌های اطلاعات غیردولتی مرتبط با تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاروزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام کرده و به منظور اطلاع رسانی، ساماندهی و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات، ترتیبی اتخاذ کند تا اطلاعات موردنیاز طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.

تایید پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات کشاورزی

بر اساس این مصوبه، دولت وظیفه تایید پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارایه مصوبات کمیسیون مذکور به هیئت وزیران را نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

همچنین، به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت امور موضوع بند‌های یاد شده را در قالب ساختار‌ها و تشکیلات مناسب بارعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساماندهی کند.

ارائه برنامه سالانه افزایش ۱۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی به دولت و تشویق بخش خصوصی

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (۳) قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه ده در صدی تولید محصولات مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمینه تولید و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات مورد نیاز به هیئت وزیران ارائه کند و برنامه ریزی و اقدام را برای تشویق ورود سرمایه‌های بخش غیر دولتی و بهره برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به عمل آورد.

همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آیین نامه را برای پیش بینی در لوایح بودجه‌های سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد دهد.

بر اساس این مصوبه، منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه مربوط به این آیین نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه‌های مربوط بر این اساس تنظیم می‌شود.
این مصوبه در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوربرای اجرا ابلاغ شده است.

بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد

۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد

۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

۴ـ روغن‌کشی

۵ ـ فرآورده‌های لبنی

۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده

۷ـ تولید نشاسته

۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات

۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.

۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات

۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

ماده (۳) قانون تمرکز

ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

کد N157358