برای کمک به پیشگیری از خشونت دولت ونزوئلا /

درخواست شهردار کاراکاس از رییس جمهوری پرو

ونزوئلا,خشونت

مادرید- ایرنا- ˈآنتونیو لدزماˈ شهردار کاراکاس پایتخت ونزوئلا از ˈاویانتا هومالاˈ رئیس جمهوری پرو خواست که در چارچوب موج اعتراض هایی که از 12 فوریه (23 بهمن) آغاز شده است، برای پیشگیری از خشونت دولت در ونزوئلا کمک کند .

به گزارش ایرنا ، لدزما در صحبت با روزنامه پرویی ˈال کومرسیوˈ گفت :من از هومالا می خواهم که به ما برای پیشگیری خشونت دولت در ونزوئلا کمک کند .که به ما کمک کند تا که به آزادی و دموکراسی که همه ونزوئلایی ها خواهان آن هستیم دست یابیم .

شهردار کاراکاس اشاره کرد که منظورش از سرکوبی ، ترکیب گروه های غیر نظامی مسلح که دولت از چند سال پیش به آنها اقتدار داده و عملکرد گارد ملی بولیواری است .

لدزما یادآور شد که خواست جناح مخالف، ترک قدرت توسط ˈنیکلاس مادوروˈ رئیس جمهوری نیست بلکه فقط می خواهد که به قانون اساسی احترام بگذارد .تظاهرکنندگان فقط خواهان پاسخ های مطلوب به مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود هستند .

اروپام **1234**1856
کد N157053