موسیقیدان ژاپنی ساز قجری خود را به موزه موسیقی ایران اهدا کرد

کد N152002