معاون رییس جمهور هند: ایران نقشی استراتژیک درامنیت منطقه دارد

کد N151999