گزارش خبری/

اهداف سفر ولیعهد عربستان به هند/ دهلی در پی ایجاد توازن در سیاست های منطقه ای خود