پایان ماموریت سوخت رسانی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی مناس قرقیزستان

کد N149121