اصلاح طلبان تا کجا دولت را همراهی می کنند؟

امیر محبیان به روزنامه تهران امروز گفت:

اصلاح طلبان تا زمانی که بقای دولت بر ضرر آن برایشان برتری داشته باشد به حمایتشان ادامه خواهند داد.اصلاح‌طلبان عاشق و شیفته روحانی نیستند، آنها از سر ناچاری با او همراهی می‌کنند.به گمان ما اصلاح‌طلبان به حکم محاسبات عقلانی و بر حسب منافع یا برای دفع ضرر با دولت روحانی همراهی مصلحتی دارند.

اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند که دولت روحانی فاقد بدنه اجتماعی فعال یا شبکه رسانه‌ای قدرتمند است.همپوشانی شبکه اجتماعی و رسانه‌ای دولتی‌ها با اصلاح‌طلبان تا حدی است که اگر اصلاح‌طلبان از دولت کناره‌گیری کنند در دست دولتیان امکان جدی باقی نمی‌ماند.اصلاح‌طلبان از فقردولتی‌ها و غنای خود در این زمینه باخبرند،دولتی‌ها هم اگر تصور می‌کنند با ژست‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبی قادرند بدنه اصلاح‌طلبان را جذب خود کنند،اشتباه می‌کنند آنها اصولگرایان را با خود دشمن می‌کنند در حالی که بدنه اصلاح‌طلبان را هیچ‌گاه به‌ دست نخواهند آورد،آنها باید بتوانند راه میانه را با درایت ترسیم کنند به‌گونه‌ای که هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان نتوانند جز بر راه آنها گام زنند،ولی متاسفانه تاکنون هرج و مرج شعاری و عملکردی بر آنها حاکم بوده است.


مشکل دولت،ناهماهنگی اعضای کابینه با هم نیست،مشکل آنها از نظر من آن‌ است که از ذهنیت توده‌های مردم فاصله زیادی گرفته‌اند،بعضی از وزرای دولت متاسفانه به شکل عجیبی در تعامل با افکار عمومی اشتباهات واضح می‌کنند،آنها به سرعت در حال دادن شعارهای غلطی هستند که تصویر میانه رو آنها را مخدوش می‌کند،حتی به گمانم شخص دکتر روحانی هم در حال از دست دادن تصویر میانه روانه خویش است.

گزارش صد روزه رئیس‌جمهور یک نمونه کامل از اشتباه کلاسیک در تصویر‌سازی از دولت بود. گفت‌وگوی دوم رئیس‌جمهور هم بی‌هدف بود،من نمی‌دانم کدامین مشاوره‌ها به این اشتباهات می‌انجامد.

به عنوان دوستدار بقا و موفقیت دولت، نگران تصویر مدبرانه و معتدلانه دولت هستم.دولت به دلیلی که نمی‌دانم با اصرار ویژه در مواردی پا را روی خطوط قرمز ذهنی کلیت اصولگرایان می‌گذارد،معلوم نیست این سیگنال‌ها به کجا ارسال می‌شود.

تاکنون اصولگرایان معتدل به‌رغم نگرانی‌ها سیاست صبر و انتظار پیشه کرده‌اند و به‌دلیل موضع انتقادی نسبت به رفتار اصولگرایان تند رو نخواسته‌اند با آنها هم موضع شوند ولی نگران زمانی هستم که صبر معتدلین اصولگرا هم از اشتباهات دولتی‌ها به پایان رسد در آن زمان تردیدی ندارم افول دولت سریع‌تر از آنکه تصور شود فرامی‌رسد.

17302

کد N148386