مهرزاد بروجردی در گفتگو با مهر:

دولت روحانی در سیاست خارجی تابوشکنی کرد/ سیاست خارجی دولت یازدهم "رئالیستی" است