استقبال جمهوری اسلامی ایران ازکمک های انسانی به سوریه

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب قطعنامه 2139 در خصوص کمک رسانی به سوریه موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت توجه و رسیدگی به ابعاد انسان دوستانه بحران سوریه را مورد تاکید قرار داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تصویب قطعنامه 2139 در خصوص کمک رسانی به سوریه موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت توجه و رسیدگی به ابعاد انسان دوستانه بحران سوریه را مورد تاکید قرار داد .

افخم اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه اقدام به کمک رسانی گسترده به مردم سوریه و همچنین تسهیل کمکهای کشورهای ثالث درچارچوب همکاری با دولت سوریه را در دستور کار داشته و این اقدام بشر دوستانه ادامه دارد.

مرضیه افخم همچنین با تاکید بر عدم دخالت خارجی و توقف حمایت از گروههای تروریستی که موجب خسارات زیادی به مردم و زیر ساختهای کشور سوریه گردیده اند ، اظهار داشت : موضوع کمک های انسان دوستانه نباید مورد بهره برداری های سیاسی قرار گیرد.