تنها بازمانده و شاهد واقعه کشتی نفتی نیشومارو ژاپن:

تحریم های آمریکا علیه ایران راه به جایی نمی برد

کد N145158