بازگشت بی سر و صدای اروپایی ها به دفتر مطالعات وزارت خارجه بعد از تحریم 7 ساله