با تصویب دولت

میزان کمک‌های سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی نگهداری معلولان تعیین شد

کد N143399