آقای رییس جمهور،در دفاع از دکتر سریع القلم می نویسم!

نیک بدانید مخالفان او همان مخالفان توسعه هستند

به ندرت از شخصی دفاع می کنم،مگر آن که او را برای منافع کشور مفید بدانم.دکتر سریع القلم نظریه پرداز توسعه ی متوازن در کشور است و در نیت پاک و خیرخواهانه ی او تردیدی نیست.او آرمان پیشرفت ایران را در اندیشه دارد.اینکه بارها در اجلاس داووس سخنرانی داشته به دانش و اندیشه ی او به عنوان ایرانی برخود افتخار می کنم،اکثریتی که اندیشه و دانش او را می بینند،همین گونه اند،لباس و آراستگی او را پس از دانش او می بینند و برخی که کراوات او را می بینند،یکسویه می نگرند و به دانش او نگاهی ندارند و باید عینکی جدید بر چشم بزنند.

آقای رییس جمهور!

به عبرت به پیشینیان نظر کنید!برخی از افراد زمانی که به دایره ی قدرت وارد می شوند،ناخودگاه در تارو پود قدرت گرفتار می آیند و تلاش می کنند تا حلقه ی قدرت یک رییس جمهور را در بازی قدرت تنگ نظرانه ی خویش تنگ تر کنندو این بازی قدرت بی اخلاق است. شما در برنامه ی توسعه هیچ راهی ندارید جز آنکه در تلاش برای پیوند اخلاق با سیاست حلقه ی مشارکت مشاورانی خردمند مانند او وسایر اساتید دانشگاه را گسترش دهید و از رای آنان بهره گیرید،رفتن هر مشاوری خردمند از نزد شما پیکره ی قوه ی مجریه را ضعیف تر می سازد.فردی را بهتر از دکتر سریع القلم برای فضاسازی نظریه ی توسعه نمی یابید.نیک بدانید مخالفان او همان مخالفان توسعه هستند.

کد N140319