حاشیه های مذاکرات ایران و 1+5؛

خبرنگاران در انتظار نتیجه مذاکرات وین

کد N133680