ادامه تور آسیایی ولیعهد سعودی؛

ریاض در پی جایگزین کردن همپیمانان غربی/ عربستان به همکاریهای هسته ای با آسیا چشم دوخته است