به دلیل اصرار بر بیان اخطار قانون اساسی؛

فریادهای یک نماینده فضای مجلس را متشنج کرد

مجلس

اصرار نماینده مردم شاهین شهر برای بیان اخطار قانون اساسی خود که با ممانعت رئیس جلسه مواجه شد برای دقایقی نظم جلسه علنی مجلس را بهم ریخت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعتراض حسنعلی حاجی دلیگانی و فریادهای وی در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه برای بیان اخطار خود به هیأت رئیسه برای دقایقی نظم مجلس را بهم ریخت.

وی که از دقایق ابتدایی آغاز جلسه علنی امروز به دادن اخطار خود اصرار داشت، با مخالفت محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس مواجه شد چرا که ظاهراً اخطار وی مربوط به دستور جلسه نبوده است.

بی اعتنایی رئیس جلسه به اخطار نماینده اصفهان باعث شد تا فریاد اخطار وی آنقدر بلند شود که صحبت های علی مطهری را قطع کرد.

حاجی دلیگانی با عصبانیت به رئیس جلسه گفت؛ این چه طرز اداره کردن جلسه است من از صبح اخطار دارم اما شما توجهی نمی کنید. شما قانون را قبول ندارید.

 ابوترابی نیز در پاسخ به حاجی دلیگانی بعد از چند بار تذکر مبنی بر اینکه اخطار شما را بعد از پیشنهادهای مربوط به دستور جلسه گوش می کنیم اظهار داشت: اگر این کار خود را ادامه دهید به شما اخطار می دهم.

اصرار نماینده مردم اصفهان بر اخطار خود که دقایقی فضای مجلس را متشنج کرد باعث شد تا سید شریف حسینی عضو هیأت رئیسه و فولادگر دیگر نماینده مردم اصفهان برای آرام کردن حاجی دلیگانی در کنار صندلی وی حاضر شوند.

به نظر می رسد اخطار نماینده مردم برخوار و میمه درخصوص نحوه بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه 93 در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق است.