ترکیه از احداث خط لوله دوم انتقال گاز ایران حمایت می کند

کد N129159