چهار نماینده بر اثر زد و خورد در مجلس ترکیه راهی بیمارستان شدند

کد N123654