آخرین خبرها از کودتا در لیبی؛

بنادر پایتخت لیبی تحت سیطره کودتاچیان درآمد/ سرلشکر حفتر خواستار تشکیل کابینه جدید شد