وزیر ارتباطات قرقیزستان خواستار توسعه مناسبات با ایران شد

کد N119908