با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

مشخص شدن محل پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و شاغل

مجلس

در اجرای بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را در قالب برنامه ۳۰۴۴۰ پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کل هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی از محل خدمات بیمه و درمان تکمیلی بنیاد شهید پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنینوبت عصر امروز -شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پیشنهاد جایگزینی بند «ج» تبصره ۱۶ لایحه بودجه با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این بند اصلاح شده صد درصد از هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی از خدمات بیمه و درمان تکمیلی بنیاد شهید پرداخت می‌شود.

براساس بند «ج» اصلاح شده تبصره ۱۶ لایحه بودجه دولت مکلف است ۱۰۰% هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آن‌ها اعم از خدمات بیمه و درمان تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.

در بند «ج » تبصره ۱۶ لایحه بودجه آمده بود که ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آن‌ها مخیّر به استفاده از خدمات درمان و بیمه تکمیلی می‌باشند و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران پراخت می‌شود.

استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد مذکور می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

در اجرای بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را در قالب برنامه ۳۰۴۴۰ پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی اعتبارات مورد نیاز درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را کسر و در قالب اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰ (برنامه درمان ایثارگران) دره‌مان دستگاه یا صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۳ اختصاص دهد. دولت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی و عمل نماید تا در پایان سال ۱۳۹۳ آمار ایثارگران شاغل، به تفکیک دستگاههای اجرایی و آمار ایثارگران بازنشسته به تفکیک صندوقهای بازنشستگی به‌منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی توسط بنیاد مشخص و تعیین شود و در بودجه سال ۱۳۹۴ محل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته اعم از دستگاه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی یا بنیاد به صورت قطعی تعیین تکلیف گردد

کد N110955