روزنامه جمهوری خطاب به رئیس جمهور: یک عذرخواهی دیگر به منتقدان بدهکارید

روزنامه جمهوری در بخشی از سرمقاله امروز خود با تیتر«فرهنگ عذرخواهی» نوشت:

/2727

کد N109761