با تصویب نمایندگان؛

40 درصد از وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران صرف ساماندهی وظایف حاکمیتی در امور دخانی می شود

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی 40 درصد از وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی بخش های هزینه ای بودجه مقرر کردند که معادل 40 درصد از وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از وجوه واریزی محل ردیف 530000-113 جدول شماره 9 این قانون واگذاری سهام شرکت دخانیات بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت معدن شود.