درگیری دولت ترکیه وجماعت گولن با ارائه لایحه تعطیلی آموزشکده ها به مجلس تشدید شد

کد N108658