ویتنام انتقادات غربی ها از نقض حقوق بشر را رد کرد

آمریکا

تهران - ایرنا-معاون وزارت خارجه ویتنام درپایان نشست سازمان ملل در باره حقوق بشر ، انتقادات آمریکایی ها و کشورهای اروپایی در باره نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد.

خبرگزاری فرانسه چهارشنبه از ژنو گزارش داد که ˈˈشورای حقوق بشرˈ سازمان ملل هر چهار سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و دیپلمات های کشورهای مختلف سابقه 193 کشور عضو را مورد بررسی قرار می دهند.

درحالیکه بسیاری از دیپلمات های شرکت کننده در نشست چهارشنبه از پیشرفت های ویتنام در زمینه کاهش فقر و افزایش تعداد دانش آموزان و نیز استقبال از امضای ˈکنوانسیون ضد شکنجهˈتقدیر کردند آمریکایی ها و غربی ها محدودیت آزادی بیان در آن کشور را مورد انتقاد قرار دادند.

نماینده آمریکا در این نشست از مسئولان ویتنام خواست ˈتا تمام زندانی های سیاسی را آزاد کند.ˈ

ˈها کیم انگوکˈ معاون وزیر خارجه ویتنام اعلام کرد که کشور متبوع وی سیاست هایی را برای آزادی بیان و قلم و تنوع در عرصه مطبوعات و رسانه های جمعی از جمله اینترنت بکارگرفته است.

نماینده سوئد که کشورش همچون دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی از اینترنت برای تبلیغ فرهنگ غربی و بی بندو باری استفاده می کنند و هرگونه محدودیتی را نقض آزدای بیان می شمارند در این نشست به ˈ افزایش مقررات در مهار اینترنت و بازداشت شهروندانˈ ویتنام اشاره کرد.

نماینده ژاپن به ویتنام توصیه کرد که برای تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات از جمله فعالیت آنلاین بیشتر فعالیت کند.

سوییس و انگلیس هم از آن کشور خواستند تا مجازات اعدام را مهار کند. براساس این گزارش ویتنام ماه گذشته 30 قاچاقچی مواد مخدر را به مرگ محکوم کرد و گفته می شود که 700 قاچاقچی دیگر منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

معاون وزیر خارجه ویتنام در پایان نشست اعلام کرد که ˈجای تاسف است که برخی از اظهار نظرها براساس فقدان اطلاعات عینی مطرح شدˈ.

مترجمام**1533**1446
کد N107293