بامصوبه مجلس

بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت قطارهای شهری با نرخ مالیاتی صفر تعیین شد

مجلس

با تصويب نمايندگان بازپرداخت اصل وسود اوراق مشارکت قطارهای شهری با نرخ مالیاتی صفر تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني روز پنجشنبه  ودرادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه سال 93 با تصويب نمايندگان مجلس بازپرداخت اصل وسود اوراق مشارکت قطارهای شهری با نرخ مالیاتی صفر تعیین شد.

بر اين اساس تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

علاوه بر اين نمايندگان بابند ديگر ازلايحه بودجه موافقت كردند كه بر اساسآن آيين نامه اجرايي نحوه بارگزاري باز خريد و باز پرداخت اصل سود اوراق مشاركت حداكثر تادو هفته پس از ابلاغ قانون تهيه مي شودو به تصويب هيات وزيران مي رسد.

بر اين اساس  آیین نامه اجرایی  نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی وزارتخانه ها ، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام، واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکاران طرح‌ها و اجرای طرح‌های قطار شهری با مشارکت دولت و شهرداری‌ها این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.