با تصویب مجلس؛

35 میلیارد دلار به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می یابد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که 35 میلیارد دلار توسط شورای اقتصاد بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک بند از بخش های هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند که 35 میلیارد دلار توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

همچنین نمایندگان در بررسی یک بند الحاقی به تبصره ای از لایحه بودجه مصوب کردند که تسهیلات تامین مالی خارجی هزینه (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص های جمعیت، محرومیت و شاخص های مناطق غیر برخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع می گردد. در صورتی که تا پایان آبان ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها  انجام نشود معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور می تواند راسا نسبت به جابجایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده اقدام کند.

به گزارش مهر همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می گردد باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصاد، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

نمایندگان مجلس در بررسی بند دیگری از یک تبصره در بخش های هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند که به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات، تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.