مشروح اظهارات شرمن:

ایران را به عقب راندیم/ ایران نیازی به فردو ندارد/ خواستار آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستیم