توکلی در اخطار قانون اساسی؛

تبصره‌های الحاقی ماهیت بودجه‌ای ندارند

مجلس

از آنجا که تبصره‌های الحاقی ماهیت بودجه‌ای ندارند با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی‌گفت: نمایندگان پیشنهاد حذف همه تبصره‌های الحاقی را دادند که این صحیح نیست؛ زیرا برخی از تبصره‌ها از ویژگی بودجه‌ای برخوردارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی مطرح کرد: از آنجا که تبصره‌های الحاقی ماهیت بودجه‌ای ندارند با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارند.

وی افزود: نمایندگان پیشنهاد حذف همه تبصره‌های الحاقی را دادند که این صحیح نیست؛ زیرا برخی از تبصره‌ها از ویژگی بودجه‌ای برخوردارند.

ابوترابی فرد درپاسخ به تذکر توکلی گفت: نمایندگان باید در رأیشان این را درنظر بگیرند.

کد N102658