گزارش خواندنی از خوابی که محمد رضا شاه برای جزیره کیش دیده بود:

قرار بود در سکس و روابط جنسی در دنیا اول باشیم!؟

کد N102540