مجلس وارد بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها شد/ طرح پیشنهاد حذف تبصره از سوی نمایندگان

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در حالی وارد بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها شدند که اولین پیشنهاد نمایندگان در بررسی این تصبره حذف کل تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با اجرای  این تبصره دولت قصد دارد از محل اجرای قانون محل هدفمندی یارانه ها 63هزار میلیارد تومان درآمد بدست بیاورد که حدود 52هزار میلیارد آن از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهد بود.

این تبصره با اصرار مجلس در روزهای پایانی  بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، به مجلس ارائه شد.

دولت قصد داشت لایحه هدفمندی را به صورت جداگانه به مجلس ارائه کند.

در حال حاضر پیشنهاد حذف این تبصره از سوی علیرضا محجوب نماینده تهران مطرح شده و نمایندگان مخالف و موافق در این خصوص صحبت می کنند.