آخرین اخبار از انتخابات افغانستان/ انفجار در نزدیکی منزل نماینده پارلمان