خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛

ترافیک دیپلمات ها در تهران/ تمایل هیئت های غربی به افزایش مناسبات با ایران