با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

مجوز مجلس به دولت برای انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

مجلس

براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

با موافقت نمایندگان مجلس به دولت مجوز انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند ب تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

کد N98025