محاکمه 20 نفر از کارکنان شبکه الجزیره در مصر

آفریقا و خاورمیانه

دستگاه قضایی مصر از محاکمه 20 نفر از کارکنان دفتر شبکه الجزیره قطر در قاهره به اتهام اقدامات تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، دادستانی کل مصر از محاکمه 20 خبرنگار و کارمند دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره قطر به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی خبر داد.

این در حالی است که از هشت نفر از متهمان از جمله "پیتر گرست" گزارشگر پیشین شبکه بی بی سی بازجویی انجام شده و مابقی آنها در خارج از کشور به سر می برند.

طبق کیفرخواست ارائه شده از سوی دستگاه قضایی مصر وابستگان به دفتر شبکه الجزیره در مصر از اعضای اخوان المسلمین بوده و کوشیده اند با برنامه های تولیدی خود چهره مصر را در خارج از این کشور مخدوش جلوه دهند.

گفتنی است تحلیلگران نقش شبکه های تلویزیونی منطقه از جمله الجزیره و العربیه را در بحران های داخلی مصر پس از سقوط دیکتاتور پیشین این کشور مهم ارزیابی می کنند.