تصمیم جدید کنگره آمریکا درباره مخالفان سوریه

مهر نوشت:

مقامات امنیتی آمریکایی و اروپایی از موافقت محرمانه کنگره آمریکا با ارسال تسلیحات آمریکایی برای برخی گروههای مسلح سوریه که به اصطلاح آنها میانه رو خوانده شده اند، خبر داد.

به گزارش رویترز، مقامات امنیتی آمریکایی و اروپایی اعلام کردند: کنگره آمریکا با ارسال تسلیحات آمریکایی برای گروههای به اصطلاح میانه رو مسلح در سوریه موافقت کرده است.

بنابراین گزارش، کنگره آمریکا با ارسال محموله های تسلیحاتی و کمکهای مالی به این بخش از گروههای مسلح در سوریه طی ماههای آتی موافقت کرده است.

تسلیحات آمریکایی مورد اشاره بیشتر شامل تسلیحات سبک و برخی موشکهای ضد تانک می شود که قرار است از طریق اردن به گروههای مسلح میانه رو در سوریه برسد.

آمریکا در حالی اعلام کرده که این تسلیحات به گروههای مسلح میانه رو در سوریه می رسد که هیچ تعریف مشخصی درباره این گروهها در مراجع بین المللی و حقوقی وجود ندارد.

52261

کد N87025