تحلیلگر آمریکایی:

ادبیات"برچیدن" بر خلاف متن و مانع توافق است