با مصوبه مجلس؛

اهداف و مقاصد تشکیل اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران مشخص شد

مجلس

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اهداف و مقاصد تشکیل اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مفاد دیگری از جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.

با نظر نمایندگان در ماده 7 این طرح مقرر شد، ماده 48 قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 48- ضوابط و مقررات فصل ششم این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل در مرد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود.

 در ماده 8 این طرح مصوب شد: ماده 49 قانون حذف شود.

و همچنین با تصویب نمایندگان در ماده 9 نیز مقرر گردید ماده 57 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق شود.

در ماده 57 آمده است به منظور تامین مقاصد زیر اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

1- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.

2- مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور.

3- ارایه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش های تعاونی و انتظار کتب و نشریات مورد لزوم .

4- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط.

5- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها .

6- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها.

7- کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی.

8- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنها.

9- برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.

10. نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی.

11- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی.

12- ارایه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها و تصویب نامه و بخش های مرتبط به امروز و فعالیت تعاونی ها.

 13- انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها.

14- داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی، بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی، بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق.

15- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

16- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.

همچنین در تبصره 1 ماده 16 آمده است: مفاد بندهای 6 و 10 نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

در تبصره 2 نیز مقرر شد نحوه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.

در تبصره 3 نیز آمده است وزارتخانه های امروز اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

در تبصره 4 نیز این گونه آمده است که صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.

تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تایید وزارت خارجه امکان پذیر است.

و در تبصره 6 نیز آمده است نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی و حقیقی درج شود.

نمایندگان همچنین ماده 10 این طرح را نیز تصویب کردند که در آن آمده است در موارد 58 تا 63 قانون عبارت "هیات مدیره" به عبارت "هیات رئیسه" تغییر می یابد.

در ماده 11 نیز آمده است تبصره 2 ماده 59 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستانها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق های تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است.