معترضان اوکراینی ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند

کد N77711