گزارش وزیر بهداشت در خصوص جلوگیری از دریافتهای خارج از تعرفه برخی پزشكان

مجلس

روز یكشنبه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی استماع گزارش مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص میزان آنروگرافی انجام شده در كشور، گزارش ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درخصوص برنامه‌های آتی دانشگاه را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

روز سه شنبه قاضی زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص راهكارهای اتخاذ شده در جهت جلوگیری از دریافتهای خارج از تعرفه برخی از پزشكان گزارشی را ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی استماع گزارش مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص میزان آنروگرافی انجام شده در كشور، گزارش ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درخصوص برنامه‌های آتی دانشگاه را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

هچنین روز سه شنبه قاضی زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان، درخصوص راهكارهای اتخاذ شده در جهت جلوگیری از دریافتهای خارج از تعرفه برخی از پزشكان گزارشی را ارائه می کند.

کد N76051