کرونبرگ تحلیل کرد :

اتحادیه اروپا نیازمند راهبرد جدید در قبال ایران است/بروکسل فرصت را از دست ندهد