نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره تعاونی ها مشخص شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نحوه انتخاب اعضا، رئیس، حقوق و مزایای هیات مدیره تعاونی های اقتصادی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مفاد دیگری از این طرح را تصویب کردند.

در ماده 3 این طرح که امروز به تصویب رسید، آمده است تبصره 4 ماده 33 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 4- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.

همچنین نمایندگان در ماده 4 این طرح نیز تصویب کردند صدر ماده 36 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های 1 و 2 آن حذف می شوند.  تبصره های 3 و 4 با اصلاحاتی به تبصره های 1 و 2 تغـّیر می یابد و تبصره 5 اصلاح و به عنوان تبصره 3 نامیده می شود.

همچنین براساس مصوبه دیگر از این طرح، اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از 3،5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2، 3 و یا 4 نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

در تبصره 1 این ماده نیز آمده است هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

در تبصره 2 نیز آمده است در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیات مدیره می گردد.

در تبصره 3 نیز این گونه آمده است که اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی، حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.